Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dinturiel
1021 973a
Reposted fromMmadziulek Mmadziulek
dinturiel
1027 f9da
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
dinturiel
1061 1e9a
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer
dinturiel
1124 3816
Reposted fromkatt katt
dinturiel
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
Reposted fromvindurinn vindurinn viaissay issay
9946 af06
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaissay issay
6587 0d95
6622 0de0

All the imperfections make you perfect.

dinturiel
Play fullscreen
A Den Of Kittens - YouTube
dinturiel
5586 3dc8
Reposted fromqbshtall qbshtall viaissay issay
dinturiel
Reposted fromsatrianna satrianna viaissay issay
dinturiel

Reposted fromsatrianna satrianna viaissay issay
dinturiel
7835 8cc1
Reposted fromsatrianna satrianna viaissay issay
dinturiel
Reposted fromsatrianna satrianna viaissay issay
dinturiel
1734 5869
Reposted fromardoise ardoise viaissay issay
Play fullscreen

‘And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it’

dinturiel
9821 199c
dinturiel
5022 4bac 500
Reposted fromproof proof viaJohnnydepp Johnnydepp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl